ขอบเขตงาน

ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรของผู้ว่าจ้างตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา และจะควบคุมการก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-5)  และระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 รวมทั้งระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

1.3.1      งานควบคุมการก่อสร้างและบริหารโครงการ   

·       การกำกับดูแลผู้รับจ้างในการสำรวจเขตทางเพื่อกำหนดเขตก่อสร้าง

·       การควบคุมการก่อสร้างตามรายละเอียดของงานทุกรายการในสัญญาก่อสร้าง

·       การตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแผนงาน และวิธีการก่อสร้าง

·       การวางแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง

·       การรายงานข้อปัญหาร้องเรียนต่างๆ ที่อาจมีขึ้นจากการก่อสร้าง

·       การตรวจสอบข้อขัดแย้งระหว่างแบบก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะ และข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง และเอกสารประกอบอื่นๆ

·       การตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตทางของพื้นที่ก่อสร้างและค่าระดับของงาน

·       การตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา เปรียบเทียบกับรูปแบบและพื้นที่ก่อสร้าง

·       การตรวจสอบ ทบทวนแบบก่อสร้าง และข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุในสัญญา

·       การตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแบบขยายรายละเอียด

·       การตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

·       การตรวจสอบรูปแบบของงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างจริง

·       การให้คำแนะนำในการแก้ไขงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่มีความบกพร่องเสียหาย

·       การตรวจสอบและรายงานผลความก้าวหน้าของการทำงานของผู้รับจ้าง

·       การเก็บรวบรวมรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

·       การตรวจสอบและให้คำแนะนำการท่าเรือฯ ต่อข้อเรียกร้องขอขยายระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง

·       การทำหน้าที่แทนการท่าเรือฯ ในการเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

·       การวางแผน จัดทำรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์โครงการ

·       การจัดทำข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

·       การตรวจสอบและรับรองวันที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จ

·       การสรุปรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

·       การจัดทำรายการและวิธีการตรวจสอบความเสียหายของสิ่งก่อสร้าง

·       การตรวจสอบข้อบกพร่องของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตามสัญญาก่อสร้าง

·       การตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อจัดทำใบรายงานการตรวจสอบสภาพก่อนการคืนค้ำประกัน

·       การตรวจสอบสภาพก่อนการคืนค้ำประกัน   

·       งานอื่น ๆ ตามที่พึงเห็นว่าเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษา

1.3.2      งานการนำเสนอ เอกสารต่างๆ และ Website ของโครงการ   

·       การจัดทำการนำเสนอ (Presentation) แสดงภาพที่แล้วเสร็จของโครงการ

·       การจัดทำการนำเสนอ (Presentation) แสดงผลงานที่ผู้รับจ้างขอส่งงานให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับ

·       การจัดทำการนำเสนอภาพสรุปของโครงการสำหรับผู้บริหาร

·       การจัดทำภาพถ่ายความก้าวหน้าของโครงการ

·       การจัดทำและเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ

·       การจัดทำ Website ของโครงการ และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update)

·       การจัดทำคู่มือการตรวจสอบและบำรุงรักษาของโครงการเมื่องานแล้วเสร็จ

1.3.3      งานบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

·       การประสานผู้รับจ้างก่อสร้างเพื่อร่วมกันจัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

·       การประสานผู้รับจ้างก่อสร้างเพื่อร่วมกันจัดทำแผนงานประจำปีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

·       การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนด

·       การประสานผู้รับจ้างก่อสร้างเพื่อร่วมกันจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอแนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

·       การจัดเผยแพร่ข้อมูลภายในสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างถูกต้อง

·       การจัดเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นจิตสำนักของพนักงาน

·       การกำหนดมาตรการควบคุม และติดตามประเมินผลผู้รับจ้างก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

Visitors: 20,746