ข้อมูลโครงการ  • รูปที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
    เนื่องจากปัจจุบันการกระจายสินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับพื้นที่หลังท่าส่วนใหญ่ยังใช้รูปแบบการขนส่งทางถนน ซึ่งเป็นรูปแบบที่สิ้นเปลืองพลังงาน และมีผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง...

  • ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ พร้อมจัดหาเครื่องมือยกขนหลักที่ท่าเรือแหลมฉบัง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบล...

  • ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรของผู้ว่าจ้างตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา และจะควบคุมการก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย...
Visitors: 20,747