เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

2.1 ประวัติทั่วไป

2.1.1 ความเป็นมา

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อตั้ง และจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2520  โดยกลุ่มวิศวกรไทยล้วนซึ่งได้ก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพและเพื่อเป็นการยกระดับของวิศวกรที่ปรึกษาไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอันพึงปฏิบัติ โดยยึดถือพระราชบัญญัติวิศวกรพ.ศ.2542 อย่างเคร่งคัดทุกประการ ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า AEC เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการให้บริการโครงการสำคัญๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความสำเร็จเป็นอย่างดี

อนึ่ง บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 และเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายแรกที่ได้รับการรับรองระบบใหม่ Version 2015 ด้วย

            บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 76 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาพัฒนาเมือง

            บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ของสภาวิศวกร ใบอนุญาตเลขที่ 0019/44

            บริษัทฯ เป็นสมาชิกนิติบุคคล ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก 2009

            บริษัทฯ เป็นสมาชิกนิติบุคคล ประเภทตลอดชีพ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขสมาชิก C1-006

            บริษัทฯ เป็นสมาชิกนิติบุคคล ประเภทตลอดชีพ ของสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก 1 00067 44

2.1.2 ขอบเขตของงานบริการ

          บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  มีประสบการณ์ทั้งในด้านการศึกษาความเหมาะสม การวางผังแม่บท การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ การสำรวจออกแบบรายละเอียด การควบคุมงานก่อสร้าง และการบริหารโครงการของงานระบบขนส่งมวลชน งานระบบรถไฟฟ้า จราจร ถนน ทางด่วน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ทางแยกต่างระดับ การวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและพลังงาน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศอย่างมากมาย

บริษัทฯ มีผลงานครอบคลุมเกือบทุกสาขาด้านวิศวกรรม เช่น ระบบขนส่งมวลชน ระบบการขนส่ง งานทาง สะพาน อุโมงค์ รถไฟ ทางด่วน สนามบิน ท่าเรือ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเมือง/ภูมิภาค การพัฒนาชนบท/แหล่งน้ำ การชลประทาน/เขื่อน น้ำประปา/สาธารณสุข อาคาร/โครงสร้าง สนามกอล์ฟ ฯลฯ

บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานในโครงการขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ  โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระหว่างประเทศ  ตลอดจนหน่วยงานเอกชน โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุน จากสถาบันการเงินนานาชาติ เช่น  องค์การร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) ธนาคารโลก (IBRD) ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะแห่งประเทศเยอรมันนี (KfW) ฯลฯ

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด สามารถให้บริการในทุกขั้นตอนของงานบริการที่ปรึกษา รวมถึงงานออกแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design) งานออกแบบเบื้องต้น การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม ความเป็นไปได้ทางด้านการลงทุน การวางแผน การควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารโครงการ ซึ่งเจ้าของโครงการมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงงานศึกษา ออกแบบงานสัมปทาน และเป็นวิศวกรอิสระในงานสัมปทานสาธารณูปโภค  บริษัทฯ ยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 35 ปีมาแล้ว

2.1.3 โครงสร้างขององค์กร

บริษัทฯ มีบุคลากรประจำกว่า 300 คน ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ความชำนาญงานทางวิชาชีพเป็นอย่างดี พร้อมที่จะให้บริการผลงานอันมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมรถไฟ วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำเอกสารสัญญา การประมาณราคาค่าก่อสร้าง และการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษทุกสาขาซึ่งพร้อมที่จะให้ความสนับสนุน และให้คำแนะนำในการทำงานแก่พนักงานประจำของบริษัทฯ ในสาขาต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งยังมีบุคลากรสนับสนุน ได้แก่ พนักงานเขียนแบบ ช่างเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ เลขานุการ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานธุรการ และพนักงานบัญชี ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งสองแห่ง คือที่อาคารสาธรธานี ชั้น 9 และอาคารสาธรนคร ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การทำงานอันทันสมัย สามารถปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของงาน ภายในเวลาที่กำหนดไว้

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆของบริษัทฯล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ความชำนาญงานและได้ร่วมปฏิบัติงานในด้านนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ จึงทำให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและเอกชนโดยทั่วไป

นอกจากนี้ขณะปฏิบัติงานหากมีข้อปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของงานทราบล่วงหน้า พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขตลอดจนประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เป็นอุปอุปสรรคต่อกำหนดการแล้วเสร็จของงาน หรือหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากสำนักงานใหญ่ก็จะเข้าไปให้ความสนับสนุนเจ้าหน้าที่โครงการ ในการร่วมกับเจ้าของงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นให้ทันเวลา เพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อโครงการและเจ้าของงาน และถึงแม้ว่าจะได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว หากเจ้าของงานนั้นยังต้องการคำแนะนำ บริษัทฯ ยังคงให้ข้อเสนอแนะตามความจำเป็นโดยมิได้ชักช้า จนเป็นที่ยอมรับในบริการหลังการแล้วเสร็จของโครงการเป็นอย่างดี

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมปฏิบัติงานในโครงการสำคัญขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีหลายสาขา และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อความสำเร็จลุล่วงของงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด และยังมีโอกาสถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  และวิทยาการอันทันสมัยซึ่งกันและกัน เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อวิศวกรที่ปรึกษาไทย และหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นอย่างยิ่ง

2.1.4 หน่วยงานที่บริษัทฯ มีผลงานในการให้บริการ

บริษัทฯ มีผลงานที่ดำเนินการให้กับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศมากมายหลายแห่ง  เช่น  การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุงเทพมหานคร  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมชลประทาน กรมสรรพสามิต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) องค์การคลังสินค้า กรมอนามัย สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ

2.1.5 ผลงานในต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการสำคัญๆ ในหลายประเทศ ได้แก่

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

 • Consulting Services for Construction Supervision : Ban Huak-Muang Khop-Ban Pakkhop-Ban Kontun and Muang Khop-Muang Xieng Hone Road Construction Project
 • โครงการบูรณะเส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ R3 (ห้วยทราย – บ้านสด)
 • Northern Economic Corridor Project (R3) – Loan No. 1989-Lao (SF)
 • งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด  และควบคุมการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 2 บริเวณจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย และสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • The Construction of Houi Kon (Nan Province, Thailand) to Pak Beng (Oudomxay Province, Lao PDR) Road Development Project
 • Greater Mekong Subregion (GMS) : TA 6227-REG GMS North-South Economic Corridor Bridge Project
 • Mekong Tourism Development Project
 • Rehabilitation of the Sihom Area

ประเทศกัมพูชา

 • Construction Supervision for Road Rehabilitation Project, National Road No. 2 (NR2)
 • Detailed Design and Built Construction Project for 10 Bridges on Highway 1 Connecting Phnom Penh to the Vietnamese Border Towards Ho Chi Minh City
 • Phnom Penh SEZ – Feasibility Study
 • Phnom Penh SEZ – Detailed Engineering Design
 • Phnom Penh Special Economic Zone Project – Construction Supervision
 • The Study of Environmental Impact Assessment (EIA) for the Transport Master Plan of the Phnom Penh 

ประเทศบังคลาเทศ

 • The Techno-Economic Feasibility Study of a Deep Sea Port in Bangladesh

ประเทศศรีลังกา

 • Highway Design Service for the Detailed Design Study on the Colombo Outer Circular Highway Project in the Democratic Socialist Republic of Sri Langka
 • The Detailed Design on the Outer Circular Highway to the City of Colombo, Phase I and Phase II

ประเทศการ์ตาร์

 • 3D CG Video Presentation Development for West Bay Area Transport Study in Doha, Qatar

สหภาพพม่า

 • The Design of Access Road from Ta Sang Suspension Bridge to Project Site
 • Yangon Transportation Systems Management Study

ประเทศเวียดนาม

 • Thi Vai Grinding Terminal
 • The Second Ho Chi Minh City Water Environmental Improvement Project

ประเทศอินโดนีเซีย

 • Pasar Pagi Viaduct Design in Jakarta  

ประเทศเนปาล

 • Nepal Irrigation Project

ประเทศฟิจิ

 • Naboro Sanitary Landfill in Fiji 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • Investment Appraisal of Concession Development in Qinzhou City

ประทศอัลจีเรีย

 • Algeria-West Auto Route Project
 • The Detailed Design for Algeria East-West Highway Construction of Section 2

ประเทศรัสเซีย

 • Computer Graphic Presentation Development for Bridge Project in Russia


2.2 ประสบการณ์และผลงานของบริษัทที่ปรึกษา

            บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด มีประสบการณ์การสำรวจออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ตลอดจนควบคุมงานก่อสร้างในโครงการสำคัญขนาดใหญ่มาแล้วมากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เช่น โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและควบคุมการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 ระยะที่ 1 งานควบคุมการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการท่าเทียบเรือ A3, C2 และ C3 ของท่าเรือแหลมฉบัง  งานออกแบบรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือ A2  งานออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างท่าเทียบเรือ B1 ส่วนต่อขยาย 59 เมตร งานออกแบบรายละเอียดท่าเรือ A0 งานออกแบบรายละเอียดและควบคุมการก่อสร้างท่าเรือบริการ งานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการเงินโครงการพัฒนาศูนย์การขนถ่ายสินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง  และโครงการพัฒนาท่าเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) เมื่อปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันได้รับการว่าจ้างจากการท่าเรือฯ  ให้เป็นวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

Visitors: 20,746